Opći uvjeti putovanja

Upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana Zagreb Travel d.o.o. turističke agencije sastavni su dio ugovora, a uplatom akontacije Ugovaratelj / Putnik u cijelosti prihvaća iste.

Prihvaćanjem ovog ugovora Ugovaratelj/Putnik potvrđuje da mu je ponuđeno putno i zdravstveno osiguranje.
Ugovorena cijena uključuje osiguranje putnika u prijevoznim sredstvima i objektima.

Zagreb Travel d.o.o. turistička agencija ovim Ugovorom potvrđuje osiguranje od profesionalne odgovornosti za turističke paket aranžmane kod Allianz osiguranja d.d., broj police 1500-173935464, te jamči da će sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu(NN 68/07) putniku nadoknaditi:
1. Cijenu putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja, izostanu usluge putovanja.
2. Troškove koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja, za povratak putnika u mjesto polaska.
U navedenim slučajevima, putnici koji se zateknu na putovanju mogu se obratiti jednoj od poslovnica Allianz osiguranja.
Ovaj dokument omogućava putniku neposredno ostvarivanje prava na naknadu štete zbog nastalih troškova iz prethodno navedenih razloga.

Zaštita osobnih podataka Putnika usklađena je sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka(NN 103/03).

Prihvaćanjem ovog ugovora i /ili uplatom akontacije Ugovaratelj jamči da je ovlašten Zagreb Travel d.o.o. turističkoj agenciji dati osobne podatke Putnika, a u svrhu realizacije ovog ugovora.

Rok za otkaz putovanja od strane organizatora zbog nedovoljnog broja putnika je 10 dana prije početka putovanja. U tom slučaju putnik nema pravo na naknadu.
Najmanji broj putnika potreban za realizaciju putovanja je 30 osoba, ukoliko nije drugačije naznačeno u programu putovanja.

Zakonski dozvoljen način izračuna eventualne promjene cijene, kao i uplata naknade putnika kod otkaza određeni su Općim uvjetima putovanja ili promidžbenim materijalom / programom za ovo putovanje. Prigovor radi nepotpunog ili neurednog izvršenja putovanja, obavezno s dokumentacijom, ulaže se najkasnije 8 dana od dana završetka putovanja.

Ja, ugovaratelj putovanja, potpisom/prihvatom ovog ugovora potvrđujem:

Da sam primio sve obavijesti u svezi putovanja u pisanom obliku u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima, te izričito izjavljujem da prihvaćam ugovoreni itinerer, trajanje i sve navedene usluge, da prihvaćam odredbe ovog Ugovora i Opće uvjete putovanja u svoje ime kao i u ime i za račun osobe u čije ime i za čiju korist sam ispunio ugovor
Da su istiniti i točni kako moji podaci tako i osobe u čije ime i za čiju korist sam ispunio ovaj ugovor
Da sam upoznat s mogućim rizikom putovanja u odabranu destinaciju
Da mi je prije sklapanja ugovora organizator putovanja/posrednik ostavio na raspolaganje odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima i viznom režimu kao i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti
Da mi je ponuđeno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te da sam upoznat sa sadržajem osiguranja
Da sam upoznat sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju organizator putovanja prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koji se odnose na paket aranžman.

PREDMET UGOVORA I STRANKE

Ovim ugovorom se uređuju međusobni odnosi organizatora putovanja i ugovaratelja putovanja odnosno treće osobe kao putnika u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika.
Organizator putovanja je hrvatska putnička ili turistička agencija (dalje: agencija) koja ispunjava uvjete za pružanje turističkih usluga na temelju rješenja nadležnog državnog tijela. Agencija posrednik mora u ugovoru naznačiti u kojem svojstvu nastupa i navesti svoje podatke. U protivnom smatrat će se organizatorom putovanja i snositi sva prava i obveze kao organizator putovanja. U slučaju kad je organizator putovanja inozemna putnička agencija, domaća agencija posrednik dužna je osigurati jamčevno osiguranje kao da je riječ o aranžmanu kojeg je sama organizirala.
Ugovaratelj putovanja je osoba koja sklapa ovaj ugovor u svoje ime i za svoj račun ili u korist treće osobe. U slučaju sklapanja ovog ugovora u korist treće osobe kao putnika, tada putnik stječe vlastito i neposredno pravo prema organizatoru putovanju, koji je u obvezi ispuniti prema putniku ono što je ugovaratelj putovanja uglavio u korist treće osobe. Ugovaratelj putovanja/putnik jamči i odgovara za točnost svih podataka koje je dao organizatoru putovanja, te jamči da je u svrhu realizacije ugovorenog putovanja ovlašten od putnika/stranke dati njegove/njezine osobne podatke i prihvatiti sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.
Ugovor o organiziranju putovanja se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale/prihvatile ugovorne stranke, a ugovaratelj putovanja uplatio u cijelosti cijenu aranžmana/usluge ili uplatio dio ugovorene cijene i osigurao neosporno plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma.

Ako ugovaratelj ne može osobno potpisati ugovor, ugovor se smatra obvezujućim nakon što putnik na obilježenom mjestu na Internetu označi da je dao svoju suglasnost, a proizvodi pravne učinke kad agencija primi cijeli ugovoreni iznos cijene ili, ako je tako ugovoreno, primi uplatu dijela iznosa cijene i dokumentaciju kojom se osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma.

OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena ugovorom i skrbiti se o pravima i interesima putnika, u skladu s poslovnim običajima u ovoj djelatnosti.
Prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, organizator putovanja ili agencija posrednik stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, podastire mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi mu paket putnog osiguranja i osiguranje od otkaza. Organizatora putovanja obvezuju podaci sadržani u promidžbenim materijalima ili programu, osim ako se ugovaratelj putovanja nije drugačije dogovorio s organizatorom putovanja zbog toga što je u promidžbenom materijalu/programu bilo naznačeno da postoji mogućnost izmjene podataka, a što znači da su mjerodavni članci iz ovog ugovora, a što proizlazi iz ovog ugovora.

CIJENA

Pri sklapanju ovog ugovora, ugovaratelj putovanja je dužan uplatiti 1/3 cijene, a preostali dio cijene mora uplatiti najkasnije 21 dan prije početka putovanja, osim ako ovim ugovorom nije drugačije određeno, pa se ugovorne stranke mogu sporazumno dogovoriti o dinamici plaćanja.
Ako je ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili po “fortuna” sistemu (uplaćuje se za hotel niže kategorije a koristi onaj više ako ima mjesta), tada putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje organizator putovanja ne može utjecati, a putnik prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.
Ugovorne strane su suglasne da organizator putovanja ima pravo povišenja cijene iz ovog ugovora najkasnije do 20 dana prije početka putovanja ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao ni mogao znati.
Ugovorne strane su suglasne da organizator putovanja ima pravo povišenja cijene iz ovog ugovora najkasnije do 20 dana prije početka putovanja ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao ni mogao znati.
Ugovaratelj putovanja ili putnik imaju pravo raskinuti ugovor o organiziranju putovanja ako bi povišenje uglavljene cijene iznosilo više od 10 %. U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete.
Putnik je dužan na zahtjev predstavnika organizatora putovanja prije započinjanja putovanja predočiti dokaz da je u cijelosti podmirio cijenu, jer ako cijena nije plaćena putnik ne može započeti putovanje, osim ako ugovorne strane nisu drugačije uglavile.

OBVEZE ORGANIZATORA KOD IZMJENE/NEISPUNJENJA UGOVORENE USLUGE

Ako organizator putovanja prije početka putovanja značajnije izmjeni program ili smještaj ili cijenu, dužan je o tome bez odgode obavijestiti putnika/ugovaratelja putovanja u pisanom obliku. U tom slučaju organizator putovanja može ponuditi putniku/ugovaratelju putovanja izmijenjeni ugovor uz naznačavanje izmjena kao i utjecaj tih izmjena na cijenu putovanja.
Putnik/ugovaratelj putovanja u roku 2 (dva) radna dana od dana primitka ponude iz točke 13. ovog ugovora može prihvatiti izmijenjeni ugovor o organiziranju putovanja ili odbiti izmjene. Ako putnik/ugovaratelj putovanja odbije izmjene, tada se raskida ugovor bez obveze putnika na naknadu štete i troškova. U tom slučaju je organizator putovanja u obvezi vratiti uplaćeni dio cijene za korist putnika/ugovaratelja putovanja u roku 7 (sedam) radnih dana od dana primitka obavijesti da se ne prihvaća ponuđeni zamjenski turistički aranžman.
Ako putnik/ugovaratelj putovanja odbije prihvatiti izmijenjeni ugovor, tada može na prijedlog organizatora putovanja prihvatiti zamjenski turistički aranžman. Ovaj zamjenski turistički aranžman može organizator putovanja dostaviti putniku/ugovaratelju putovanja istovremeno s ponudom Izmijenjenog ugovora (vidi točku 13. ugovora). Putnik se očituje u roku 2 (dva) radna dana od dana primitka ponude za zamjenski turistički aranžman glede prihvata zamjenskog turističkog aranžmana. Ako je cijena zamjenskog turističkog aranžmana niža, tada je organizator putovanja dužan vratiti dio cijene za korist putnika u roku od 7 radnih dana računajući od dana prihvata zamjenskog turističkog aranžmana od strane putnika/organizatora putovanja. U slučaju prihvata zamjenskog turističkog aranžmana putnik/ugovaratelj putovanja nema nikakvih potraživanja prema organizatoru putovanja s bilo kojeg pravnog osnova, osim prava na povrat dijela cijene ako zamijenjeni turistički aranžman ima nižu cijenu.
Ako se putnik ogluši na ponudu organizatora putovanja iz točke 13. ovog ugovora, tada se smatra da nije prihvatio ponudu organizatora putovanja.
Ako putnik/ugovaratelj putovanja odbije izmijenjeni program ili ne prihvati ponuđeni zamjenski turistički aranžman, a ugovor o organiziranju putovanja je organizator putovanja morao izmijeniti zbog nastupa izvanrednih vanjskih okolnosti koje nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, tada putnik ima pravo na povrat uplaćene cijene, ali nema pravo na naknadu štete.
Ako organizator putovanja izmijeni ovaj ugovor, a ne postoje izvanredne vanjske okolnosti koje je organizator putovanja mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, tada je organizator obvezan vratiti uplaćena sredstva putniku bez odgode. Dodatno, putnik ima pravo i na naknadu najviše u vrijednosti još jednog takvog aranžmana.
Ako organizator putovanja nakon početka putovanja nije pružio veći dio uglavljenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati dio uglavljenih usluga, organizator putovanja može na svoj teret a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, te ako je potrebno obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga.
Ako nije moguće na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik ne prihvati izmjene iz opravdanih razloga, organizator putovanja dužan je na svoj trošak omogućiti putniku povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te je dužan naknaditi štetu koju je putnik time pretrpio. Visina štete se utvrđuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela programa utvrđenih ugovorom o organiziranju putovanja. Organizator putovanja je dužan naknaditi ovu štetu putniku u roku od 15 radnih dana od dana povratka putnika u mjesto polaska ili drugo mjesto s kojim se putnik suglasio, a na temelju pisanog prigovora kojeg putnik mora izjaviti organizatoru putovanja u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Organizator prigovor rješava na način i u rokovima navedenima u čl. 27 ovog ugovora. Najviši mogući iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana, ako se radi o takvom neispunjenju dijela usluge koji bitno utječe na sadržaj programa.
Ugovor o organiziranju putovanja se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke, a ugovaratelj putovanja uplatio u cijelosti cijenu aranžmana/usluge ili uplatio dio ugovorene cijene i osigurao neosporno plaćanje preostalog iznosa do ugovornog datuma.
Ako ugovaratelj ne može osobno potpisati ugovor, ugovor se smatra obvezujućim nakon što putnik na obilježenom mjestu na Internetu označi da je dao svoju suglasnost, a proizvodi pravne učinke kad agencija primi cijeli ugovoreni iznos cijene ili, ako je tako ugovoreno primi uplatu dijela iznosa cijene i dokumentaciju kojom se osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma.
Organizator putovanja je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ovaj ugovor, ako nastupe vanjske i izvanredne okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi okolnosti da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za organizatora putovanja da ne sklapa ugovor organiziranom putovanju. U tom slučaju putnik nema pravo na naknadu štete.

ODUSTAJANJE PUTNIKA

Putnik može u svako doba pisanim putem potpuno ili djelomično raskinuti ugovor o organiziranju putovanja. Osim ako nije drugačije navedeno, u slučaju otkazivanja putovanja agencija zadržava:
Za više od 60 dana prije polaska, fiksna naknada štete u iznosu od 300 KN
60 – 46 dana prije polaska 15% cijene aranžmana
45 – 31 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
30 – 16 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
15 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana; nakon polaska i “no show” 100% cijene aranžmana; nepotpune i/ili nevažeće putne isprave 100% cijene aranžmana.
Organizator putovanja je u promidžbenom materijalu/ programu i/ili općim uvjetima putovanja odredio način obračuna naknade koju je dužan putnik/ugovaratelj putovanja platiti u slučaju raskida ugovora o organiziranju putovanja, a putnik/ugovaratelj putovanja potpisom ovog ugovora potvrđuje da je upoznat s ovim podacima.
Ako je putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu da se umjesto njega koristi uglavljenim uslugama ako je o tome obavijestio organizatora putovanja pisanim putem. Organizator putovanja prihvatit će treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika, ako treća osoba ispunjava sve predviđene uvjete za putovanje, te ako ne postoje zakonske ili druge propisane prepreke koje onemogućuju treću osobu da putuje u određenu državu ili pravo treće države koja je destinacija putovanja ne dopušta zamjenu putnika ili ako nije moguće izvršiti promjenu rezervacije.
Prije početka putovanja treća osoba ili ugovaratelj putovanja/putnik dužni su organizatoru putovanja naknaditi sve dodatne troškove uzrokovane zamjenom putnika.

OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan obavijestiti agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu ishrane, boluje od kronične bolesti i sl.), a ove podatke agencija ne smije prosljeđivati trećim osobama osim onih koje su uključene u realizaciju programa, jer u protivnom se krši pravo na osobnost putnika.
Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države u koju putuje. Putnik je dužan pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza organizator putovanja otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu a putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek.
Organizator putovanja ne odgovara za radnje putnika koji se tiču njegove osobne sigurnosti.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako putnik za vrijeme putovanja istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga, predstavnik organizatora putovanja ili davatelj usluge dužni su na prikladan način i u što kraćem roku riješiti taj prigovor ako je to moguće s obzirom na sadržaj prigovora. Ako to nije moguće putnik je dužan pribaviti potvrdu da je davatelju usluge ili predstavniku agencije izjavio prigovor koji se nije mogao zadovoljavajuće riješiti, pa putnik u roku od 8 dana po završetku putovanja ima pravo izjaviti pisani prigovor uz koji je dužan priložiti navedenu potvrdu. Ako organizator putovanja zaprimi prigovor nakon proteka 8 dana isti nije dužan razmatrati. Putnik izjavljuje prigovor pojedinačno.
Organizator putovanja je dužan donijeti pisano rješenje u povodu prigovora u roku od 14 dana po primitku istog. Organizator može odgoditi rok donošenje odluke za daljnjih 14 dana radi prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora o čemu je dužan obavijestiti u pismenom obliku putnika podnositelja prigovora.
Dok organizator putovanje ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, kao i arbitraže UHPA-e, a naročito davanja informacija u medije.
Za slučaj spora uglavljuje se mjerodavnost hrvatskog prava, a stranke uglavljuju nadležnost suda prema sjedištu putničke agencije.
Za slučaj spora uglavljuje se mjerodavnost hrvatskog prava, a stranke uglavljuju nadležnost suda prema sjedištu putničke agencije.

IZJAVA O OSOBNIM PODACIMA PUTNIKA

Izričito izjavljujem da sam osobne podatke ugovaratelja i putnika stavio/stavila dragovoljno na raspolaganje organizatoru putovanja /agenciji posredniku te dopuštam da se isti koriste u cilju zaštite mojih interesa i interesa putnika u svim poslovima koje ugovaram. To uključuje i prosljeđivanje ovih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se osobe koje su neophodne za realizaciju ovog putovanja/usluge. Ovi se podaci mogu koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati najduže tri godine u bazi podataka, sukladno odluci putničke agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Agencija se obvezuje da neće ove podatke iznijeti, dati ili prodati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza, od posljedica nesretnog slučaja i od rizika oštećenja i gubitka prtljage, kao i za potrebe dragovoljnog dodatnog zdravstvenog osiguranja putnika za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu.